Limited Şirket Hakkında

 

Yeni TTK’nın limited şirketlere ilişkin düzenlemeleri incelendiğinde, limited şirket düzenlemelerinin mevcut piyasa ihtiyaçlarını dikkate alan bir yapıya kavuşturulduğu, sermayenin korunması ilkesinin gözetildiği ve birçok bakımdan anonim şirket düzenlemeleri ile paralel olarak yenilikler getirildiği görülmektedir. Özellikle limited şirketlerin tek ortaklı olarak kurulması ve faaliyet göstermesine, ek ödeme ve yan edim yükümleri konusunda esas sözleşmeye hükümler koymasına, pay devirlerinin kolaylaştırılmasına imkan veren düzenlemeler getirilmiştir.

Limited şirketin iki ortakla kurulma zorunluluğu Yeni TTK ile kaldırılmıştır. Tek kişilik anonim şirket gibi tek kişilik limited şirketin kurulabilmesi veya tek ortak ile faaliyetlerine devam edebilmesi mümkün hale getirilmiştir. Şirketin tek ortaklı kurulması durumunda, müdürler şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadırlar. Aksi hâlde doğabilecek zarardan müdürler sorumlu olacaklardır.

Eski TTK’da limited şirketin kurulması için gerekli olan asgari sermaye miktarı olarak 5.000-TL öngörülmüştü. Yeni TTK ile asgari sermaye tutarı 10.000-TL’ye çıkarıldı. Öte yandan Yeni TTK, Bakanlar Kurulu’na asgari sermayeyi on katına kadar artırma yetkisini de verdi. Bu itibarla Bakanlar Kurulu, limited şirket asgari sermayesini 100.000-TL’ye kadar artırma yetkisine sahip bulunmaktadır.

Limited şirketin nakden taahhüt edilen esas sermaye pay bedellerinin en az yüzde yirmibeşi şirketin tescilinden önce ödenmelidir. Taahhüt edilen sermayenin geri kalan kısmı ise şirketin tescil tarihini takip eden yirmi dört ay içerisinde ödenebilir.